Menu

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat, annak érdekében, hogy kitűnjön, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Mahó Bt.(továbbiakban Vállalkozás) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

1. Általános

Jelen adatvédelmi tájékoztató a Vállalkozás által gyűjtött az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokra vonatkozik.

2. Rólunk

Az Adatkezelő adatai:

 

Cégnév:                                                   Mahó Bt.

Székhely/levelezési cím:                     1213 Budapest, Sólyom utca 3.

Weblap:                                                  www.mahoandrea.hu

Kapcsolattartás:                                    szervezőnek címzett e-mail, levél útján

E-mail:                                                    info@eloadasok.com

Adatvédelmi Tisztviselő:

Vállalkozás a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:   

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fent megadott elérhetőségekre küldheti. A választ késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldésre kerül az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:   

A lentebb részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás: 

Nem történik külföldre (harmadik országba, azaz nem Európai Unió tagállamain kívüli országba) adattovábbítás.

3. Mi minősül személyes adatnak

A személyes adatok természetes személyhez, emberhez tartoznak, akit a személyes adatokból azonosítani lehet.

Idetartozik alapvetően a név, cím, e-mail cím, személyi azonosító adat, illetve minden olyan adat, amelyből közvetlenül vagy más adattal összekapcsolva beazonosítható az adott személy.

4. Hogyan történik a személyes adatok gyűjtése

Kizárólag csak személyes hozzájárulás alapján. Az adatok elektronikus úton, azaz weblapon, e-mailben, illetve papír alapon, postai úton/levélben, személes jelenlét során kerülnek gyűjtésre.

5. Miért kerülnek gyűjtésre a személyes adatok (adatkezelési célok)

A Vállalkozás alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése, a partneri szerződéses kapcsolatok fenntartása a szolgáltatási szerződésekben foglaltak teljesítése céljából.

6. Profilalkotás

Vállalkozás profilalkotást az Ön személyes adatai alapján nem végez.

A profilalkotás a személyes adatoknak olyan adatok automatizált kezelési formája, amelynek során bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen az egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

7. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

  1. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 5. b) pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját Info tv.) 5. §. (1) a) pontja és a GDPR) 6. cikke (1) a), b) pontjai, azaz az Ön hozzájárulása alapján, valamint a szerződés teljesítéséhez fűződő érdek alapján történnek.

 

8. A személyes adatok hozzájárulásának megtagadásának vagy visszavonásának következményei

Amennyiben Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását megtagadja vagy visszavonja valószínűleg a Vállalkozással az Ön partneri és szerződéses kapcsolata nem hozható létre illetve nem tartható fenn. Amennyiben a megadott hozzájárulását visszavonja, úgy megteremtődik az ingyenes juttatások visszakövetelésének lehetősége.

 

9. Az Ön személyes adatainak őrzési ideje

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a céloknak megfelelő szükséges ideig illetve a jogszabályokban foglalt elévülési határidőig őrzi a Vállalkozás az Ön adatait.

A partnerekkel kötött beszerzési és szolgáltatási szerződések esetén 6 (hat) évig.

10.Az Adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önt, mint érintettet jogszabályban meghatározott jogai vannak, amelyek a következők:

10.1 hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

10.2 amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

10.3 törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

10.4 az adat kezelésének korlátozása;

10.5 bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése, illetve annak továbbítása; 10.6 tiltakozás a személyes adat használata ellen

10.7. felügyeleti hatóságnál történő tiltakozás/panasz joga

10.8 Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon Vállalkozástól, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen, akkor kérelmezheti azokhoz való hozzáférést. Másolatot kérhet azokról. Ha ezen jogával visszaél költség számítható fel.

10.9 Ön jogosult arra, hogy kérje Vállalkozástól a pontatlan adatok helyesbítését. Kérheti hiányos adatainak kiegészítését.

10.10 Bizonyos esetekben kérheti adatainak törlését, ebben az esetben Vállalkozás törli az adatokat, a jelen Adatvédelmi tájékoztató  következményei mellett.

10.11. Ön jogosult a Vállalkozástól kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetbe megjelölésre kerülnek azok a célok, amely alapján kezelhetők az adatok.

10.12 Ön kérhet személyes adatairól másolatot, illetve kérheti adatainak más részére történő továbbítását.

10.13 Ön bármikor tiltakozhat, hogy a Vállalkozás személyes adatait ne használja.

10.14 A felügyeleti hatóságnál történő tiltakozás/panasz joga megilleti Önt.

Magyarországon a Nemzeti Információszabadság hatósághoz fordulhat.

Elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 1 391 1400

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

11. Személyes adatainak védelme

A Vállalkozás adatvédelmi kötelezettségeinek a következőképp tesz eleget:

a) személyes adatokat naprakészen tartja

b) biztonságosan tárolja és semmisíti meg azokat

c) nem gyűjt és őriz túlzott mennyiségű adatot

d) védi a személyes adatokat a visszaéléstől, jogosulatlan megszerzéstől, megsemmisüléstől

e) megteszi azokat a technikai, szervezési felkészülési feladatokat, amelyek garantálják a biztonságot.f) biztosítja, hogy különböző hozzáférési jogosultságok legyenek, azaz egyes adatokhoz csak bizonyos jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá.

g) a pénzügyi-, bér- ,adó- és egyéb személyes adatok elektronikusan információ-technológiai cég szolgáltatásai igénybevételével keresztül kerülnek továbbításra.

12. Személyes adatok megosztása, továbbítása

Az Ön személyes adatainak megismerésére a Vállalkozás megfelelő jogosultsággal rendelkező foglalkoztatottjai a Vállalkozás alábbi szerződéses partnerei, mint adatfeldolgozók jogosultak.

Szervezet Tevékenység Személyes adatok típusa
Könyvelő Könyvvezetés, beszámoló készítés, bérszámfejtés, adó-, járulékok bevallása Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító jel , bankszámlaszám
Hatóságok (NAV, stb.) hatósági eljárások Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító jel ,

13. Tájékoztatás változásról

Amennyiben adatkezelési szabályokban változás történik, úgy a Vállalkozás a változásokat honlapján közzé teszi.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba.